top of page

De Rots en Water training van Spirit in LBBO Magazine


Met trots presenteren wij het artikel over de Rots en Water training van Spirit in het Beter Begeleiden e-magazine van Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.

Oktober 2015 editie

Wat een voldoening geeft het wanneer kinderen goed in hun vel zitten. Je ziet, hoort en voelt dat de kinderen met begrip, respect en gevoel met elkaar omgaan. Voor de ander en voor zichzelf kunnen opkomen vanuit een basis van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Het Rots en Water-programma levert een belangrijke bijdrage aan dit proces door met de kinderen vanuit spel en oefensituaties deze bouwstenen te leren ontwikkelen.

Tekst: Saskia Koen en Glenn van Kleef

In samenspraak met de onderwijsondersteuner van SWV de Eem heeft Basisschool de Wegwijzer uit Soest ons vorig schooljaar benaderd om het programma van Rots en Water in te zetten bij een viertal leerlingen. De groepen waarin twee van de vier leerlingen zaten, waren hier ook bij betrokken. De leeftijd varieerde van 8 tot 12 jaar. De doelstellingen die de leerlingen samen met de ib’er hadden geformuleerd waren onder meer: aansluiting leren maken met leeftijdsgenoten, leren hoe te handelen als ik boos wordt, hoe kan ik beter begrepen worden?, wat moet ik doen als ik druk ben?, leren samenwerken, de regels van een groep begrijpen, voor mijzelf op durven komen, voor de klas durven staan en een spreekbeurt houden, vragen stellen, stop kunnen zeggen als kinderen ruzie maken, negeren als kinderen onaardig zijn tegen mij, op een aardige manier leren zeggen ‘dit vind ik niet leuk’, in mijn kracht staan. De Rots en Water training is tien weken lang, een keer per week gegeven aan het groepje van vier leerlingen. Aansluitend gaven wij dezelfde training ook aan één van de groepen waarin twee van de leerlingen zaten. Dit om de groepsleerkracht en de medeleerlingen te laten delen in de oefeningen die we in het kleine groepje hadden gedaan. De groepsleerkrachten hadden zo de gelegenheid enkele oefeningen uit het R&W-programma met de klas te doen. Op deze manier kregen de oefeningen een plek binnen de klas. De oefeningen werden hoofdzakelijk in twee- of drietallen gedaan, maar ook met de hele groep. Wij begonnen altijd met het kleine groepje en gingen daarna verder met een van de twee grote groepen. Dit gebeurde in de gymzaal.

Wat is Rots en Water training

Rots en Water is een psychofysieke methode die uit veel oefeningen bestaat, gericht op het ontwikkelen van onder meer zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en communicatieve vaardigheden. Het programma kan worden ingezet als weerbaarheidstraining en anti-pesttraining waarbij veel aandacht is voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In Rots en Water staat respect voor elkaar centraal. Het is het vertrekpunt bij alle oefeningen en spelvormen die gehanteerd worden in de training en daarbuiten.

De start van het Rots en Water programma is het leren gronden, centreren en focussen (sterk staan en/of zitten). Een kwaliteit die in alle facetten van de training terugkomt. Dit wordt geoefend door het doen van fysieke oefeningen in spelvorm waarbij de leerlingen leren voelen wanneer zij gegrond, gecentreerd en gefocust zijn. Daarnaast wordt er met elkaar besproken wanneer en hoe je dit in kunt zetten in situaties met medeleerlingen en in de klas. Een voorbeeld van een van kinderen uit de praktijk: De leerling moest een spreekbeurt houden voor de klas. Voordat zij met de spreekbeurt begon nam zij de tijd om te gronden, te centreren en te focussen waardoor zij zonder angst, rustig en met plezier de spreekbeurt kon doen.

Grenzen herkennen

Een ander onderdeel in de training is het leren her- en erkennen van grenzen bij jezelf en bij de ander. Ook dit wordt in spelvorm geoefend waarbij het sterk staan de basis is bij het leren aangeven van de grenzen. Een voorbeeld uit de praktijk: Een leerling heeft door het oefenen van grenzen herkennen en erkennen geleerd haar grens te kunnen aangeven aan een ander kind. Vanuit de positie van sterk staan en dan rustig tegen de ander kunnen zeggen: ‘nee, dit wil ik niet’.

Aan het eind van de serie van tien lessen heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de kinderen. Daarnaast is er een evaluatie geweest met de intern begeleider en de ouders om vast te stellen of de beoogde doelen zijn bereikt. Enkele uitspraken van de kinderen naar aanleiding van de training: • ‘Ik durf meer en kan beter voor mij zelf opkomen’. • ‘Ik kan beter bij mijzelf blijven en ben minder gevoelig voor wat een ander over mij denkt, ik ben goed zoals ik ben.’

Uitspraak van een leerkracht: ‘De kinderen hebben geleerd respectvoller met elkaar om te gaan. Beter naar elkaar te luisteren, grenzen leren aangeven en hierover met elkaar in gesprek gaan. Regels en afspraken beter na te leven’. Het voert te ver om het hele Rots en Water-programma, waar weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en de ontwikkeling van het innerlijk kompas, in dit artikel uiteen te zetten. Wil je meer weten van het Rots en Water Programma? Kijk dan op onze website www.spirit-training-coaching.nl en op de website van Rots en Water. Een mooie kennismaking als leerkracht en school is het volgen van de eendaagse Advance training. In deze training wordt de basis van het Rots en Water programma uitgelegd en oefeningen aangeleerd die je in de klas kan toepassen.

Trainers Rots en Water

Glenn van Kleef en Saskia Koen zijn beide Rots en Water Trainer en tevens gecertificeerd Advanced trainer. Dit geeft de bevoegdheid om docententeams te trainen. Glenn zijn passie is leerlingen en docenten te coachen en te begeleiden. Prachtig om te zien hoe leerlingen en docenten kunnen groeien en in hun kracht mogen gaan staan. Saskia haar passie is om kinderen en volwassenen te mogen begeleiden om in beweging te komen op het pad van zelfontwikkeling en authenticiteit. Het is prachtig om te ervaren hoeveel kracht en spirit er in een mens schuilt en tot bloei kan komen.


bottom of page